Hotline: 0978 299 112

Phế liệu thu hồi nhập kho

-

Các điều khoản, quy định hoạch toán phế liệu nhập kho

Thông tư 200/2014/TT – BTC tại điều 93 quy định về nguyên tắc kế toán tài khoản 711 như sau:

+ Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh

+ Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ

+ Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ

+ Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng

phe lieu nhap kho

Phe lieu nhap kho

+ Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát

+ Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có)

+ Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác

+ Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp. Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại

+ Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sảnCác khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp nhưng sau đó được giảm)

+ Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính chất tương tự)  phế liệu thu hồi từ thanh lý tscđ  Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 11 quy định về thuế suất 10% như sau:

“Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.”

Căn cứ theo quy định trên: Phế liệu, phế phẩm khi bán ra áp dụng mức thuế suất của mặt hàng tạo tạo ra phế phẩm phế liệu.

Ví dụ: Các cửa hàng sản xuất các vật dụng inox. Thì trong quá trình sản xuất sẽ sinh ra các vụn, phay, tiện thừa từ các thanh inox. Bản chất các vật dụng, đồ dùng khi bán ra đã chịu thuế 10% GTGT thì các vụn, phay tiện này cũng chịu thuế xuất 10%.

Thông tư 200/2014/TT – BTC tại điều 79 tài khoản 511 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Tài khoản 5118 – Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu được trợ cấp trợ giá và doanh thu kinh doanh bất động sản như: doanh số bán vật liệu, phế liệu nhượng bán công cụ, dụng cụ và các khoản doanh thu khác. Như vậy, đối với hoạt động bán phế liệu doanh nghiệp phải hạch toán vào Tài Khoản 511.

4.5/5 - (2 bình chọn)

Copyright © Phế Liệu Quang Đạt.

zalo
phone